ارتباط با ما

آدرس دبیر خانه: تهران، دفتر فصلنامه مطالعات هنر و زیبایی شناسی

ایمیل ارتباطی:

info@artconference.ir

ایمیل درخواست گواهی پذیرش و داوری زودهنگام:

artconference85@gmail.com

تلفن پشتیبانی: 

۰۹۳۶۱۲۶۷۰۲۶(خانم گلین مقدم)

—————————-