محور های کنفرانس

محورهای همایش:

-مطالعات میان‌رشته‌ای در ادبیات و هنرهای کاربردی

– مطالعات میان‌رشته‌ای در هنرهای موسیقی

مطالعات میان‌رشته‌ای در هنرهای نمایشی

– مطالعات فلسفی در ادبیات و هنرهای کاربردی

– مطالعات فلسفی در موسیقی و هنرهای نمایشی

– مطالعات جامعه‌شناسی در ادبیات و هنرهای کاربردی

– مطالعات جامعه‌شناسی در ادبیات، موسیقی و هنرهای نمایشی

– تحلیل و فرم‌شناسی در هنرهای کاربردی، موسیقی و هنرهای نمایشی 

-مطالعات بینامتنیت و بیش‌متنیت، اسطوره، زبان و نشانه شناسی در ادبیات، هنرهای موسیقی و نمایش

-مطالعات تطبیقی در ادبیات، هنرهای کاربردی، موسیقی و هنرهای نمایشی