کمیته علمی

 


اعضای کمیته علمی:

رییس کنفرانس: دکتر حمیده جعفری
رییس دانشکده هنر و معماری و استادیار گروه هنر واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
Email: jafari.hamideh1@yahoo.com

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا عزیزی
دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: maazizi4321@gmail.com

دبیر علمی: دکتر بهنام ترابی
دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: Behnam.torabi1991@gmail.com


دکتر حمیدرضا شعیری
استادتمام گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس تهران
Email: shairi@modares.ac.ir

دکتر پرستو محبی
استادیار/ مدیر گروه هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Email: pr_mohebi@yahoo.com

دکتر آیت شوکتی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
Email: shokati81@yahoo.com

دکتر امین جعفری زاده
استادیار/مدیرگروه نمایش واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
Email: Aminjfzh@gmail.com

دکتر پویا سرایی
استادیار گروه موسیقی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
Email: Pouya.sarai@gmail.com

دکتر محمدامین خلیلیان
دکتری تخصصی فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: m.amin.khalilian@gmail.com

دکتر رسول پهلوان پور
استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Email: R_Pahlavanpour@yahoo.com

دکتر رحمان پرچگانی

دکتری تخصصی هنرهای تجسمی از دانشگاه Hachettepe, استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
Email: rparchegani@yahoo.com

 


عوامل اجرایی:

گرافیک:

کامیاب رحیمی (دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری واحد تهران جنوب)

حنانه عباسی (دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری واحد تهران جنوب)

یاسمن شعبانیان (دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری واحد تهران جنوب)

سارا جعفری (دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری واحد تهران جنوب)

محمدرضا صمدی (دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری واحد تهران جنوب)

روابط عمومی:

نازیلا جنتی

دانشجوی کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی دانشگاه هنر تهران

Email: Nazilajannati1234@gmail.com

فاطمه گلین مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه الزهرا(س) تهران

Email: fatemegm1997@gmail.com